Semalt: Onlaýn maglumatlary çykarmak üçin iň peýdaly web sahypasyny gözlemek gurallary

Webhli web gyryş gurallary bar bolan web sahypalaryndan maglumat almak üçin işlenip düzüldi. Bütindünýä Kerebinden zerur maglumatlary ýygnamaga synanyşýanlar üçin peýdalydyr. Bu programma üpjünçiligi täze maglumatlary awtomatiki ýa-da el bilen gözleýär, täze ýa-da bar bolan maglumatlary alyp, girişiňiz üçin saklaýar. Mysal üçin, käbir web gözlemek programmalary eBay we Amazon-dan önümler barada maglumat ýygnamak üçin niýetlenendir. Bazarda bolup geçýän zatlar bilen tanyşmaga kömek edýärler.

Iň oňat web gözlemek gurallary:

Geliň, internetdäki iň oňat web gyryş gurallarynyň sanawyna göz aýlalyň:

Dexi.io:

Dexi.io köp sanly saýtdan maglumat ýygnamagy goldaýar we göçürip almagy talap etmeýär. Diýmek, diňe resmi web sahypasyny açmaly we maglumatlary çykarmak bilen başlamaly. Bu gural brauzer esasly redaktor bilen üpjün edilýär we maglumatlar Google Drive we Box.net-de saklanyp bilner.

Scrapinghub:

Scrapinghub, döredijilere we programmistlere gymmatly maglumatlary almaga kömek edýän güýçli bulut esasly maglumatlary çykarmak programmasydyr. Bu programma, bot bilen goralýan web sahypalarynyň köpüsine göz aýlamaga kömek edýän “Crawlera” atly kiçijik proksi rotatoryny ulanýar.

ParseHub:

ParseHub, AJAX, JavaScript, gutapjyklar, gönükdirmeler we sessiýa goldawy bolmazdan ýa-da köp sanly sahypany gözlemek üçin döredildi. Bu gural web programma görnüşinde hem, Mac OS X, Windows we Linux üçin mugt iş stoly programmasy hökmünde hem elýeterlidir.

VisualScraper:

“VisualScraper” maglumatlary tekst we şekil görnüşinde gyrmak üçin niýetlenendir; bu programma esasy we ösen web sahypalaryndan maglumat ýygnamak üçin ulanylyp bilner. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen web maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen ýygnap, dolandyryp we tertipläp bilersiňiz.

Spinn3r:

Spinn3r, Google-a meňzeş mazmuny görkezmäge kömek edýär we alnan maglumatlaryňyzy JSON faýllarynda saklaýar. Bu web gyryjy, sahypalaryňyzy yzygiderli gözden geçirer we size hakyky wagtda neşir almak üçin dürli çeşmelerden täzelenmeler tapar.

80 kanun:

80legs peýdaly, güýçli we çeýe web gözlegçisi we maglumat çykaryjy. Bu programmany talaplaryňyza görä düzüp bilersiňiz, sebäbi bada-bat köp mukdarda maglumat alýar.

Gyryjy:

Scraper, köp aýratynlygy bolan meşhur Chrome giňeltmesi. Mundan başga-da, maglumatlary Google Drive-a eksport etmek gowy we programmist däller üçinem, programmistler üçinem peýdaly. Bu mugt gural, URL-leriňiz üçin awtomatiki usulda kiçi XPaths döreder.

OutWit Hub:

“OutWit Hub” köp sanly maglumatlary çykarmak aýratynlyklary bolan ajaýyp Firefox giňeltmesi. Web gözlegimizi ýönekeýleşdirmäge kömek edýär we web sahypalaryna awtomatiki göz aýlap, her sagatda köp mukdarda maglumatlary saklaýar.

Import.io:

Import.io belli bir web sahypalaryndan maglumatlary import edip we CSV faýllaryna eksport edip, belli maglumat bazalaryny döretmegi teklip edýär. Bu programma iň täze tehnologiýany ulanýar we her gün millionlarça maglumat alýar.

mass gmail